OG脫LNE WARUNKI
艢WIADCZENIA
US艁UG PUBLIKACJI ARTYKU艁脫W SPONSOROWANYCH NA PORTALACH INTERNETOWYCH

搂聽1
Postanowienia og贸lne

 1. Niniejszy dokument okre艣la zasady korzystania z Us艂ugi oferowanej przez M. MEDIA DOM MEDIOWY SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭 z siedzib膮 w Warszawie, wpisan膮 do Rejestru Przedsi臋biorc贸w przez S膭D REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIA艁 GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S膭DOWEGO pod nr KRS: 0001016933, NIP: 5252942514, REGON: 52439803700000, kapita艂 zak艂adowy: 5 000 z艂 w ca艂o艣ci wp艂acony (dalej jako: Zleceniobiorca) w szczeg贸lno艣ci prawa i obowi膮zki Zleceniodawcy oraz Zleceniobiorcy oraz obowi膮zki i zakres odpowiedzialno艣ci stron.

 2. Na potrzeby niniejszych Og贸lnych Warunk贸w Wsp贸艂pracy (dalej: Warunki), u偶yte w ich tre艣ci okre艣lenia oznaczaj膮:

   1. Zleceniodawcaoznacza ka偶d膮 osob臋 fizyczn膮 i prawn膮, a tak偶e jednostk臋 organizacyjn膮 nie posiadaj膮c膮 osobowo艣ci prawnej zlecaj膮c膮 Zleceniobiorcy publikacj artyku艂贸w sponsorowanych. Zleceniodawc膮 jest r贸wnie偶 agencja lub inny po艣rednik reklamowy dzia艂aj膮cy w imieniu w艂asnym i na rzecz swoich klient贸w

   2. Zleceniobiorca 鈥 M. MEDIA DOM MEDIOWY SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭 z siedzib膮 w Warszawie, wpisan膮 do Rejestru Przedsi臋biorc贸w przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr KRS: 0001016933, NIP: 5252942514, REGON: 52439803700000, kapita艂 zak艂adowy: 5 000 z艂 w ca艂o艣ci wp艂acony.

   3. Strony 鈥 oznacza Strony Umowy powsta艂ej w wyniku Zlecenia Publikacji, tj. 艂膮cznie: Zleceniodawc臋 i Zleceniobiorc臋

   4. Zlecenie 鈥 zlecenie przygotowania i opublikowania Publikacji, co do zasady zatytu艂owane jakoFORMULARZ ZAM脫WIENIA鈥, w kt贸rym co do zasady zawarte jest: okre艣lenie tematyki publikacji b膮d藕 tytu艂u publikacji, wide艂kowe okre艣lenie ilo艣ci znak贸w w Publikacji, oznaczenie portalu, na kt贸rym ma zosta膰 zamieszczona Publikacja, wynagrodzenie za Us艂ug臋, termin opublikowania Publikacji oraz inne elementy ustalone ze Zleceniodawc膮. Oznacza ka偶d膮 umow臋, kt贸rej przedmiotem jest publikacja artyku艂贸w sponsorowanych na portalach informacyjnych.

   5. Umowa 鈥 umowa 艂膮cz膮ca Strony zawarta na podstawie Zlecenia, kt贸rej przedmiotem jest przygotowanie i doprowadzenie do opublikowania Publikacji.

   6. Us艂uga 鈥 us艂uga Zleceniobiorcy polegaj膮ca na przygotowaniu Publikacji i nast臋pnie doprowadzeniu do jej opublikowania na portalu wskazanym w Zleceniu.

   7. Publikacja 鈥 tekst zamieszczany na okre艣lonym w Zleceniu portalu internetowym oznaczony jako artyku艂 sponsorowany b膮d藕 w inny spos贸b wskazuj膮cy na tre艣膰 reklamow膮 publikacji, przygotowany przez Zleceniobiorc臋, zmierzaj膮cy do promocji, sprzeda偶y albo innych form korzystania z towar贸w lub us艂ug, b膮d藕 do osi膮gni臋cia innego efektu po偶膮danego przez Zleceniodawc臋.

 3. Z艂o偶enie zam贸wienia poprzez podpisanie Zlecenia jest r贸wnoznaczne z zawarciem Umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi i akceptacj niniejszych Warunk贸w.

 4. Z艂o偶enie zam贸wienia poprzez podpisanie Zlecenia przez agencje reklamowe lub innego po艣rednika reklamowego dzia艂aj膮cego w imieniu i na rzecz swojego klienta, powoduje powstanie solidarnej odpowiedzialno艣ci z podmiotem, kt贸ry agencja/po艣rednik reprezentuje wobec Zleceniobiorcy za uregulowanie wynagrodzenia okre艣lonego w Zleceniu.

搂聽2
Przedmiot Umowy i Warunki Wsp贸艂pracy

 1. Przedmiotem Umowy jest opracowanie przez Zleceniobiorc臋 i doprowadzenie do opublikowania Publikacji na wskazanym w Zleceniu portalu internetowym w zamian za okre艣lone w Zleceniu wynagrodzenie, kt贸re Zleceniodawca jest zobowi膮zany wyp艂aci膰 Zleceniobiorcy.

 2. Opracowanie i doprowadzenie do opublikowania Publikacji odbywa si臋 na podstawie pisemnego Zlecenia. Zlecenie powinno zawiera膰 dane Zleceniodawcy, w tym w szczeg贸lno艣ci dane rejestrowe, a tak偶e co do zasady: okre艣lenie tematyki publikacji, wide艂kowe okre艣lenie ilo艣ci znak贸w w artykule, oznaczenie portalu, na kt贸rym ma zosta膰 zamieszczona Publikacja, wysoko艣膰 wynagrodzenia dla Zleceniobiorcy za przygotowanie i doprowadzenie do opublikowania Publikacji, termin publikacji oraz inne elementy ustalone ze Zleceniodawc膮, a tak偶e podpis lub podpis elektroniczny Zleceniodawcy lub osoby upowa偶nionej do jego reprezentowania.

 3. Okres wy艣wietlania Publikacji na wskazanym w Zleceniu portalu internetowym wynosi 12 miesi臋cy, z wy艂膮czeniem przypadk贸w wyst膮pienia awarii technicznych lub nieprzewidzianych okoliczno艣ci lub okoliczno艣ci niezale偶nych od Zleceniobiorcy.

 4. Sk艂adaj膮c Zlecenie poprzez z艂o偶enie podpisu b膮d藕 przesyaj膮c je drog膮 mailow膮 wraz z potwierdzeniem zawartym w tre艣ci maila Zleceniodawca o艣wiadcza, 偶e:

  1. Posiada odpowiednie uprawnienia do sk艂adania Zlecenia na przygotowanie Publikacji, w tym zaci膮gania zobowi膮za艅 w zakresie zap艂aty wynagrodzenia za Publikacj臋,

  2. Dysponuje prawami na dobrach niematerialnych, kt贸re zgodnie z ustaleniami ze Zleceniobiorc膮 maj膮 zosta膰 wykorzystane w Publikacji b臋d膮cej przedmiotem Zlecenia. W tym w szczeg贸lno艣ci: prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami w艂asno艣ci przemys艂owej, prawem do znak贸w towarowych lub wzor贸w zdobniczych, prawem do tajemnicy przedsi臋biorstwa lub innymi prawami na dobrach niematerialnych,

  3. Prawa do wszelkich materia艂贸w reklamowych, informacji, danych, wizerunk贸w, znak贸w towarowych lub wzorc贸w zdobniczych albo innych element贸w stanowi膮cych przedmiot ochrony prawnej, kt贸re zgodnie z ustaleniami ze Zleceniobiorc膮 maj膮 zosta膰 wykorzystane w Publikacji b臋d膮cej przedmiotem Zlecenia stanowi膮 w艂asno艣膰 Zleceniodawcy b膮d藕 Zleceniodawca posiada pe艂nie uprawnie艅 do korzystania z nich, a osoby trzecie nie b臋d膮 zg艂asza膰 roszcze艅 zwi膮zanych z wykorzystaniem z ww. element贸w w Publikacji,

  4. Przekazane materia艂y maj膮ce zosta膰 wykorzystane w Publikacji nie naruszaj膮 praw autorskich oraz innych praw os贸b trzecich, nie zawieraj膮 tre艣ci b膮d藕 formy o charakterze niedozwolonym, niemoralnym b膮d藕 obra藕liwym.

 5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody wyrz膮dzone w zwi膮zku z tre艣ci膮 Publikacji w przypadku, gdy Zleceniodawca poda艂 nieprawdziwe dane, zatai艂 informacje lub o艣wiadczy艂 nieprawd臋, 偶e przekazane przez niego tre艣ci lub informacje s膮 zgodne z prawem.

 6. Zleceniobiorca przygotowuje Publikacj臋 we w艂asnym zakresie na podstawie materia艂贸w dostarczonych przez Zleceniodawc臋, przy czym przez przygotowanie nale偶y rozumie膰 tak偶e monta偶 materia艂贸w dostarczonych przez Zleceniodawc臋.

 7. Opublikowana na okre艣lonym w Zleceniu portalu internetowym Publikacja b臋dzie zawiera膰 oznaczenie 鈥渁rtyku艂 sponsorowany鈥 b膮d藕 inne oznaczenie wskazuj膮ce na tre艣膰 reklamow膮 Publikacji. Publikacja mo偶e zawiera膰 tak偶e inne oznaczenia, zwroty b膮d藕 tre艣ci, kt贸re w ocenie Zleceniobiorcy s膮 potrzebne dla dochowania wszystkich wymog贸w prawnych i wynikaj膮cych z zasad wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego.

 8. Zleceniobiorca mo偶e przygotowa膰 Publikacj臋 zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy, lub w oparciu o informacje i materia艂y przekazane przez Zleceniodawc臋 ale w przypadku braku ww. wytycznych b膮d藕 w przypadku gdy przekazane materia艂y s膮 nie wystarczaj膮ce Zleceniobiorca mo偶e przygotowa膰 Publikacj臋 w pe艂ni samodzielnie bd藕 wstrzyma膰 si臋 z przygotowaniem Publikacji do czasu przekazania wystarczaj膮cych materia艂贸w.

 9. W przypadku, gdy Publikacja jest przygotowana w oparciu o wytyczne Zleceniodawcy, a tak偶e w sytuacji, gdy opracowanie Publikacji jest uzale偶nione od dostarczenia przez Zleceniodawc臋 materia艂贸w, powinny one zosta膰 przekazane Zleceniobiorcy najp贸藕niej na 10 dni roboczych przed planowanym terminem opublikowania Publikacji na portalu internetowym wskazanym w Zam贸wieniu. Uchybienie tego terminu przez Zleceniodawc臋 nie powoduje powstania op贸藕nienia po stronie Zleceniobiorcy ani nie powoduje powstania odpowiedzialno艣ci odszkodowawczej po stronie Zleceniobiorcy z tytu艂u niezrealizowania zlecenia. Ww. przypadku termin opublikowania Publikacji na portalu ulega przesuni臋ciu w stosunku do terminu pierwotnie okre艣lonego w Zleceniu odpowiednio o ilo艣膰 dni op贸藕nienia Zleceniodawcy w przekazaniu materia艂贸w.

 10. Zleceniobiorca do艂o偶y wszelkich stara艅, aby opracowana przez niego Publikacja odpowiada艂a standardom w zakresie jako艣ci artyku艂u sponsorowanego.

 11. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za ilo艣膰 wy艣wietle艅 Publikacji i nie gwarantuje okre艣lonej liczby wy艣wietle艅 Publikacji na wskazanym w Zleceniu portalu internetowym, a Strony akceptuj膮, 偶e liczba wy艣wietle艅 mo偶e by膰 zmienna i zale偶y od r贸偶nych czynnik贸w, na kt贸re Zleceniobiorca nie ma wp艂ywu.

 12. Zleceniobiorca nie jest zobowi膮zany do podejmowania dzia艂a艅 maj膮cych na celu zwi臋kszenie liczby wy艣wietle艅 Publikacji, chyba 偶e zostanie to jasno uzgodnione mi臋dzy Stronami w odr臋bnej umowie lub porozumieniu.

 13. Zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny za monitorowanie ani kontrolowanie okre艣lonej ilo艣ci wy艣wietle艅 Publikacji.

 14. Zleceniobiorca jest zobowi膮zany do przygotowania tekstu Publikacji na warunkach okre艣lonych Zleceniem i w niniejszych Warunkach Og贸lnych.

 15. Strony ustalaj膮, 偶e Publikacja mo偶e zawiera膰 wylistowanie b膮d藕 w inny spos贸b wymienia膰 innych przedsi臋biorc贸w ni偶 Zleceniodawca oferuj膮cych produkty b膮d藕 us艂ugi zbli偶one b膮d藕 to偶same z produktami lub us艂ugami oferowanymi przez Zleceniodawc臋.

 16. Wylistowanie b膮d藕 inna forma wymienienia innych przedsi臋biorc贸w ni偶 Zleceniodawca mo偶e zawiera膰 wskazanie, 偶e przedsi臋biorcy ci nale偶膮 do grona najlepszych producent贸w, wytw贸rc贸w lub us艂ugodawc贸w w danej niszy rynkowej, a Zleceniobiorca nie odpowiada za zgodno艣膰 tej tre艣ci z rzeczywistym stanem rzeczy.

 17. Strony akceptuj膮, 偶e Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zgodno艣膰 tre艣ci dotycz膮cych wylistowania lub wymienienia innych przedsi臋biorc贸w z rzeczywistym stanem rzeczy.

 18. Zleceniodawca wyra偶a zgod臋 na umieszczenie informacji o innych przedsi臋biorcach w Publikacji i akceptuje, 偶e Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za jakiekolwiek roszczenia, straty lub szkody wynik艂e z takiego wylistowania lub wymienienia.

 19. Zleceniodawca mo偶e zapewni膰 Zleceniobiorcy list臋 przedsi臋biorc贸w, kt贸rzy maj膮 zosta膰 uwzgl臋dnieni w Publikacji, ale ostateczna decyzja dotycz膮ca wyboru i sposobu przedstawienia tych informacji nale偶y do Zleceniobiorcy.

 20. Zleceniobiorca nie jest zobowi膮zany do potwierdzania ani sprawdzania statusu ani jako艣ci oferowanych produkt贸w lub us艂ug przez innych przedsi臋biorc贸w wymienionych w Publikacji.

 21. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu przedstawienia wylistowania lub wymienienia innych przedsi臋biorc贸w w Publikacji, z uwzgl臋dnieniem cel贸w i standard贸w redakcyjnych.

 22. W ramach jednej publikacji Zleceniobiorca gwarantuje w podstawowej cenie:
 • osadzenie jednej grafiki (JPEG, PNG) – maksymalna szeroko艣膰 1280 px
 • wpis redakcyjny maksymalnie 1200 znak贸w
 • link聽 z atrybutem nofollow

搂聽4
Wynagrodzenie

 1. Za opracowanie przez Zleceniobiorc臋 i doprowadzenie do opublikowania Publikacji na wskazanym w Zleceniu portalu internetowym Zleceniodawca zap艂aci Zleceniobiorcy okre艣lone w Zleceniu wynagrodzenie.

 2. Wynagrodzenie jest p艂atne na rachunek bankowy Zleceniobiorcy

 3. Wynagrodzenie jest p艂atne w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia faktury VAT/ Faktury Proforma na rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

 4. W przypadku braku zap艂aty wynagrodzenia w terminie okre艣lonym powy偶ej Zleceniobiorca mo偶e nalicza膰 odsetki ustawowe za op贸藕nienie. Niezale偶nie od powy偶szego Zleceniobiorca b臋dzie mia艂 r贸wnie偶 prawo do wycofania Publikacji z portalu na kt贸rym zosta艂a opublikowana i doprowadzenia do zaprzestania jej wy艣wietlania, bez ponoszenia z tego tytu艂u odpowiedzialno艣ci odszkodowawczej a偶 do czasu uregulowania pe艂nego wynagrodzenia przez Zleceniodawc臋.

 5. Zleceniodawca wyra偶a zgod臋 na wystawianie i przesy艂anie faktur VAT w postaci elektronicznej. Wymagalno艣膰 roszczenia o wyp艂at臋 wynagrodzenia nie jest uzale偶niona od daty wystawienia faktury VAT.

 6. Strony uzgadniaj膮, 偶e op艂ata za wprowadzenie zmian w Publikacji po terminie 3 dni roboczych od dnia opublikowania Publikacji wynosi 1680 z艂 netto.

 7. Faktura obejmuj膮ca op艂at臋 za zmiany w Publikacji po terminie 3 dni roboczych od opublikowania Publikacji zostanie wystawiona przez Zleceniobiorc臋 na rzecz Zleceniodawcy i jest p艂atna w terminie 7 dni od otrzymania faktury.

搂聽5
Prawa
autorskie

 1. Prawa autorskie dotycz膮ce utworu jaki stanowi Publikacja stanowi膮 wy艂膮czn膮 w艂asno艣膰 Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca ponosi pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za naruszenie praw os贸b trzecich przez utw贸r, w tym o艣wiadcza, 偶e utw贸r jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw w艂asno艣ci intelektualnej.

 2. Zleceniodawca wyra偶a zgod臋 na bezp艂atne wykorzystanie wizerunku, firmy i logo Zleceniodawcy w zbiorze przedstawiaj膮cym klient贸w Zleceniobiorcy zamieszczonym na jego stronie internetowej www.mmediahouse.pl

 3. Zleceniodawca, kt贸ry dostarcza materia艂y celem przygotowania Publikacji o艣wiadcza, i偶 ma prawo pos艂ugiwa膰 si臋 u偶ytymi w materia艂ach informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozosta艂ymi elementami chronionymi prawem.

搂聽6
Zatwierdzenie Publikacji

 1. Po przygotowaniu Publikacji jej tekst zostanie przes艂any przez Zleceniobiorc臋 drog膮 mailow膮 na adres mailowy Zleceniodawcy do zatwierdzenia przez Zleceniodawc臋 w terminie 2 dni roboczych.

 2. Zleceniodawca przesy艂a informacj臋 o zatwierdzeniu Publikacji b膮d藕 uwagi do Publikacji na adres mailowy w domenie mmediahouse.pl nale偶膮cy do Zleceniobiorcy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania Publikacji do zatwierdzenia.

 3. W przypadku braku przes艂ania przez Zleceniodawc臋 odpowiedzi na ww. adres Zleceniobiorcy w ww. 2 dniowym terminie, Strony uznaj膮 Publikacj臋 za zatwierdzon膮 przez Zleceniodawc臋.

 4. Zleceniodawca ma prawo do zg艂oszenia propozycji zmian w tek艣cie Publikacji przed jej opublikowaniem na portalu internetowym wskazanym w Zleceniu.

 5. Zleceniobiorca ma prawo odmowy wprowadzenia zmian w tek艣cie Publikacji zaproponowanych przez Zleceniodawc臋 i wprowadzenia zmiany, kt贸ra w jego ocenie odpowiada intencji Zleceniodawcy. W takim przypadku Publikacj臋 uwa偶a si臋 za zaakceptowan膮 przez Zleceniodawc臋.

 6. Zleceniodawca ma prawo do zg艂oszenia propozycji zmian w tek艣cie Publikacji tak偶e po jej opublikowaniu na portalu internetowym wskazanym w Zleceniu. Zleceniobiorca ma prawo odmowy wprowadzenia zmian w tek艣cie Publikacji zaproponowanych przez Zleceniodawc臋 po opublikowaniu Publikacji.

 7. Wszelkie zmiany w Publikacji, wprowadzane w wyniku zmian zaproponowanych przez Zleceniodawce, po up艂ywie terminu 3 dni roboczych od daty opublikowania Publikacji, b臋d膮 obci膮偶one dodatkowymi op艂atami.

 8. Przez zmiany w Publikacji nale偶y rozumie膰 wszelkie modyfikacje, poprawki, dodatkowe informacje lub edycj臋, kt贸ra wymaga jakiejkolwiek ingerencji w tekst Publikacji.

  .

  搂聽7
  Reklamacje

 1. W przypadku zatwierdzenia Publikacji przez Zleceniodawc臋 na zasadach opisanych w paragrafie poprzedzaj膮cym, Zleceniobiorca jest zwolniony z odpowiedzialno艣ci odszkodowawczej za wszelkie szkody zwi膮zane z Publikacj膮, a tak偶e wszelkie inne roszczenia jakie mog膮 wynikn膮膰 z opublikowania tre艣ci Publikacji. W innym przypadku Zleceniodawcy przys艂uguje mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia reklamacji.

 2. Reklamacj臋 nale偶y sk艂ada膰 Zleceniobiorcy w drodze mailowej na adres hello@mmediahouse.pl w terminie do 3 dni od daty Publikacji.

 3. Zleceniobiorca nie jest zobowi膮zany do rozpatrywania reklamacji zg艂oszonych po up艂ywie wy偶ej okre艣lonego terminu, na co Zleceniodawca wyra偶a zgod臋.

 4. W przypadku zg艂oszenia reklamacji, konieczne jest podanie informacji dotycz膮cych rodzaju uchybienia oraz jego opisu wraz z uzasadnieniem.

 5. Zleceniobiorca zobowi膮zuje si臋 do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych od otrzymania zg艂oszenia. W przypadku niemo偶no艣ci dochowania powy偶szego terminu, Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawc臋 o tym fakcie, jednocze艣nie podaj膮c ostateczny termin udzielenia odpowiedzi.

 6. W przypadku uwzgl臋dnienia reklamacji, Zleceniobiorca ma obowi膮zek naprawienia szkody zg艂oszonej przez Zleceniodawc臋. Jednak w ka偶dym przypadku odpowiedzialno艣膰 Zleceniobiorcy za niedope艂nienie lub niew艂a艣ciwe wykonanie zobowi膮zania jest ograniczona do wysoko艣ci kwoty pieni臋偶nej r贸wnej wynagrodzeniu wyp艂aconemu Zleceniobiorcy za Publikacj臋 obj臋t reklamacj膮.

 7. Zleceniobiorca nie odpowiada za zapewnienie sprawnego dzia艂ania portalu internetowego na jakim ma ukaza膰 si臋 Publikacja, w tym za poprawne wy艣wietlanie si臋 Publikacji. W przypadku wyst膮pienia usterki wp艂ywaj膮cej na wy艣wietlanie si臋 Publikacji Zleceniobiorca wyst膮pi do podmiotu zarz膮dzaj膮cego portalem internetowym, na kt贸rym zosta艂a opublikowana Publikacja, z wnioskiem o niezw艂oczne usuni臋cie usterki tak, by w mo偶liwie jak najkr贸tszym terminie umo偶liwi膰 kontynuowanie poprawnego wy艣wietlania Publikacji.

8
Lista d艂u偶nik贸w

 1. W przypadku braku terminowego uregulowania, kt贸rejkolwiek z nale偶no艣ci wynikajcych z Umowy, Zleceniobiorcy przys艂ugiwa膰 b臋dzie prawo do opublikowania informacji dotycz膮cych d艂u偶nika, tj. Zleceniodawcy, na wybranej przez siebie publicznie dost臋pnej li艣cie d艂u偶nik贸w w internecie.

 2. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do umieszczenia nazwy firmy Zleceniodawcy oraz jego marki w charakterze d艂u偶nika na wspomnianej li艣cie d艂u偶nik贸w, w celu ochrony swoich interes贸w handlowych i prewencji przed nieuregulowanymi nale偶no艣ciami.

 3. Opublikowanie informacji na li艣cie d艂u偶nik贸w nie zwalnia Zleceniodawcy z obowi膮zku uregulowania zaleg艂ych p艂atno艣ci. Zleceniodawca pozostaje odpowiedzialny za uregulowanie swojego d艂ugu, nawet je艣li informacje zosta艂y opublikowane.

 4. Strony uzgadniaj膮, 偶e opublikowanie informacji na li艣cie d艂u偶nik贸w jest 艣rodkiem maj膮cym na celu dochodzenie nale偶no艣ci i nie wy艂膮cza mo偶liwo艣ci korzystania przez Zleceniobiorc z innych dost臋pnych prawnych lub umownych 艣rodk贸w egzekucyjnych.

 5. Po uregulowaniu wszystkich zaleg艂ych p艂atno艣ci, Zleceniobiorca zobowi膮zuje si臋 do usuni臋cia informacji o Zleceniodawcy z listy d艂u偶nik贸w w mo偶liwie najszybszym terminie.

9
Klauzula si艂y wy偶szej

 1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za jakiekolwiek niewykonanie lub niew艂a艣ciwe wykonanie zobowi膮za艅 wynikaj膮cych z um贸w dotycz膮cych przygotowania i publikacji Publikacji na wskazanym w Zam贸wieniu portalu, je艣li jest to spowodowane przez zdarzenia niezale偶ne od niego i znajduj膮ce si臋 poza jego kontrol膮. Takie zdarzenia obejmuj膮, ale nie s膮 ograniczone do: dzia艂a艅 protestacyjnych, awarii serwer贸w, wszelkich problem贸w, w tym problem贸w technicznych, prawnych i innych powsta艂ych po stronie w艂a艣ciciela portalu na kt贸rym ma si臋 ukaza膰 Publikacja, akt贸w, decyzji instytucji rz膮dowych b膮d藕 samorz膮dowych, um贸w mi臋dzynarodowych, przerw w dostawach pr膮du, oraz innych przejaw贸w si艂y wy偶szej.

 2. W przypadku wyst膮pienia kt贸regokolwiek z wydarze艅 opisanych powy偶ej w ust. 1 Zleceniobiorca ma obowi膮zek poinformowa膰 Zleceniodawc臋 o tym fakcie oraz zaproponowa膰, je艣li to mo偶liwe, alternatywne dogodne terminy Publikacji. W przypadku niemo偶no艣ci ustalenia nowych termin贸w, Zleceniobiorca zwr贸ci Zleceniodawcy cz臋艣膰 wynagrodzenia w spos贸b proporcjonalny do stopnia niezrealizowania lub niew艂a艣ciwego wykonania zobowi膮za艅 przez Zleceniobiorc臋 z przyczyn okre艣lonych w punkcie 1.

10
Odst膮pienie od Umowy

 1. Zleceniobiorca mo偶e jednostronnie odst膮pi膰 od Umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia.

 2. Odst膮pienie od umowy nast臋puje na pi艣mie b膮d藕 drog膮 mailow膮 na adres mailowy Zleceniodawcy.

 3. W przypadku odst膮pienia od Umowy Zleceniobiorca ma obowi膮zek zwrotu uregulowanego wcze艣niej przez Zleceniodawc臋 wynagrodzenia, chyba, 偶e odst膮pienie nast膮pi艂o po opublikowaniu Publikacji lub z winy Zleceniobiorcy.

 4. W przypadku op贸藕nienia w dostarczeniu materia艂贸w lub przekazania ich w formie niezgodnej z ustaleniami Stron przez Zleceniodawc臋, Zleceniobiorca ma prawo odst膮pi膰 od umowy w ka偶dym czasie.

 5. W przypadku odst膮pienia od Umowy z powodu op贸藕nienia w dostarczeniu materia艂贸w lub przekazania ich w formie niezgodnej z ustaleniami Stron przez Zleceniodawc臋, b膮d藕 z powodu innych przypadk贸w nienale偶ytego wykonania b膮d藕 niewykonania zobowi膮za艅 przez Zleceniodawc臋, Zleceniobiorca zachowuje prawo do wynagrodzenia.

搂聽11
Postanowienia ko艅cowe

 1. Wszystkie zobowi膮zania Zleceniobiorcy wobec Zleceniodawcy, wynikaj膮ce z Zlecenia oraz Og贸lnych Warunk贸w Umowy, s膮 ograniczone wy艂膮cznie do zobowi膮za艅 wprost wymienionych w tych dokumentach.

 2. W przypadku sporu mi臋dzy Zleceniobiorc膮, a Zleceniodawc膮, wynikaj膮cego z wykonania wi膮偶膮cej ich Umowy, s膮dem rozstrzygaj膮cym sp贸r b臋dzie s膮d powszechny w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na siedzib臋 Zleceniobiorcy.

 3. Strony o艣wiadczaj膮, 偶e w przypadku, gdy kt贸rekolwiek z postanowie艅 niniejszych Og贸lnych Warunk贸w Umowy b膮d藕 Zlecenia, z mocy prawa b膮d藕 ostatecznego lub prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub s膮du powszechnego, uznane zostan膮 za niewa偶ne b膮d藕 bezskuteczne, pozosta艂e postanowienia Umowy pozostaj膮 w mocy, a postanowienie niewa偶ne lub bezskuteczne Strony zobowi膮zuj膮 si臋 zast膮pi膰 postanowieniem odpowiadaj膮cym celowi gospodarczemu postanowienia niewa偶nego b膮d藕 bezskutecznego.

Ostatnia zmiana w OWU: 02.04.2024